Polityka Prywatności - Fotobudka Party King - Warszawa

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Polityka Ochrony Danych Osobowych określa zasady wykorzystywania, przechowywania i zabezpieczania danych osobowych osób korzystających z Serwisu www.partyking.pl. Administrator działa z najwyższą starannością, aby osoby powierzające mu swoje dane osobowe czuły się bezpiecznie. Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia zasady i zakres przetwarzania danych osobowych, określa prawa osób, których dane są przetwarzane oraz obowiązki Administratora danych osobowych.

Niniejsza Polityka Prywatności została sporządzona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, dalej zwana „RODO”.

 

 1. Definicje

1.1. Administrator – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych ( 4 pkt 7. RODO).

1.2. Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”). Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (art. 4 pkt 1. RODO).

1.3. Przetwarzanie – oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie (art. 4 pkt 2. RODO).

1.4. Serwis – strona Internetowa działająca pod adresem: www.partyking.pl, za pomocą której firma Red Rock Sp. z o.o. promuje świadczone przez siebie usługi.

 

 1. Administrator danych osobowych

2.1. Administratorem danych osobowych jest Red Rock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kabaretowej 21 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 623336, NIP: 1182125468, REGON: 364717397.

 

 1. Bezpieczeństwo danych

3.1. W trosce o prywatność osób korzystających z niniejszego serwisu Administrator przedsięwziął wszelkie niezbędne kroki w celu zabezpieczenia wykorzystywania i przechowywania pozostawionych mu danych osobowych.

3.2. Administrator zapewnia, że chroni wszelkie ujawnione informacje zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz normami ochrony bezpieczeństwa, a w szczególności:

 • do danych osobowych zbieranych przez Administratora, zgodnie z art. 29 RODO, mają dostęp wyłącznie upoważnieni pracownicy lub współpracownicy Administratora oraz uprawnione osoby zajmujące się obsługą Serwisu;
 • Administrator, zgodnie z art. 28 RODO, wymaga od podmiotów przetwarzających zapewnienia odpowiednich standardów ochrony powierzonych danych osobowych, podpisania stosownych umów powierzenia, na mocy których Administrator ma prawo do kontroli zgodności działania tych podmiotów ze standardami ochrony danych.
 • w celu zapewnienia należytej ochrony usługom świadczonym drogą elektroniczną, Administrator stosuje wysoki poziom zabezpieczeń transmisji danych osobowych, tzw. protokół SSL zapewniający ochronę witryn internetowych oraz gwarantujący zachowania poufności danych przesyłanych drogą elektroniczną zgodnie z częścią C Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29.04.2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych.

3.3. Zebrane dane osobowe przechowywane są na serwerze utrzymywanym przez firmę hostingową: wirtuale.pl S.A.; Adres: ul. Olszewskiego 6, 25-663 Kielce; Infolinia: +48 22 100 60 66, e-mail: bok@uti.pl

 

 1. Podstawa, cel i zakres przetwarzania

4.1. Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a), b) i f) RODO.

4.2. Podawane w sposób dobrowolny dane osobowe, takie jak:

 • imię;
 • nazwa firmy;
 • numer telefonu;
 • adres e-mail;

są przetwarzane w zakresie niezbędnym do świadczenia przez Administratora usług oferowanych poprzez Serwis, przez okres niezbędny do realizacji umowy lub do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika, lub do momentu zakończenia działalności Serwisu.

4.3. Dobrowolnie przekazane dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w celach niezbędnych do świadczenia przez Administratora usług oferowanych poprzez Serwis,:

 • zawierania umów świadczenia usług;
 • dokonywania rezerwacji świadczonych usług na rzecz zainteresowanych osób;
 • przekazywania informacji o świadczonych usługach;
 • udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa;

4.4. Administrator gromadzi tzw. logi Serwisu, dotyczące prawidłowego działania Serwisu i jego bezpieczeństwa (w tym adresy IP), jednakże nie wiąże ich w żaden sposób z danymi osobowymi Użytkowników. Na podstawie logów Serwisu mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu Serwisu. Statystyki są anonimowe i nie zawierają informacji identyfikujących osoby odwiedzające Serwis.

4.5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie może uniemożliwić realizację usług oferowanych przez Administratora.

4.6. Administrator nie sprzedaje, nie odstępuje i nie wypożycza innym podmiotom danych osobowych.

 

 1. Uprawnienia Użytkowników

5.1. Każdy Użytkownik, którego dane osobowe są przetwarzane, bez wyjątku, posiada prawo do:

 • dostępu do swoich danych osobowych – każda osoba jest uprawniona do uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy dane osobowe jej dotyczące są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich.
  Administrator, na żądanie osoby, której dane dotyczą, ma obowiązek dostarczyć kopię danych osobowych podlegających przetwarzaniu (art. 15 RODO).
 • sprostowania danych – każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych jej dotyczących, jeżeli są nieprawidłowe (art. 16 RODO).
 • usunięcia danych – każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do żądania od Administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych jej dotyczących. Administrator, na żądanie osoby, której dane dotyczą, ma obowiązek niezwłocznie usunąć dane osobowe, w przypadku kiedy:

– dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane;

– osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę na przetwarzanie danych osobowych; – osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania;

– dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem;

– dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Polski lub UE (art. 17 RODO).

 • ograniczenia przetwarzania – każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących jej w następujących przypadkach, kiedy:

– osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

– przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania;

– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

– osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą (art. 18 RODO).

 • przenoszenia danych – każda osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do otrzymania od Administratora danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Administratorowi, oraz ma prawo przesłać te dane osobowe innemu administratorowi (art. 19 RODO).
 • sprzeciwu – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona w dowolnym momencie do wniesienia sprzeciwu, w sytuacji kiedy jej dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego. Administratorowi nie wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

5.2. Użytkownicy mogą zgłaszać żądania określone w pkt 5.1 niniejszej Polityki Prywatności pod adresem email: biuro@partyking.pl.

5.3. Administrator udzieli odpowiedzi, osobie która złożyła żądanie w terminie miesiąca.

5.4. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie przetwarzania jej danych osobowych – jest nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. Postanowienia końcowe

6.1. Zmiana niniejszej Polityki Prywatności może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia usług przez Administratora.

6.2. Administrator zamieści informację o zmianie Polityki Prywatności na stronie Serwisu.

6.3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają przepisy prawa polskiego oraz Unii Europejskiej.

6.4. Użytkownik może uzyskać nieodpłatnie dostęp do niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie partyking.pl/polityki-prywatnosci w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.