Regulamin - Fotobudka Warszawa - Fotobudki Party King

Regulamin

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU WWW.PARTYKING.PL ORAZ UŻYTKOWANIA FOTOBUDKI

 

Niniejszy Regulamin normuje zasady i warunki korzystania z Serwisu www.partyking.pl, oraz korzystania przez Najemcę z Fotobudki będącej własnością Wynajmującego.

 

 1. Definicje

1.1. Regulamin – niniejszy Regulamin Serwisu www.partyking.pl jest regulaminem, o którym mowa w przepisach art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

1.2. Administrator – właściciel i operator Serwisu www.partyking.pl – Red Rock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kabaretowej 21 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 623336, NIP: 1182125468, REGON: 364717397.

1.3. Serwis – strona internetowa, przy pomocy której Administrator promuje świadczone przez siebie usługi, działająca pod adresem: www.partyking.pl.

1.4. System informatyczny – zbiór powiązanych ze sobą elementów, którego funkcją jest przetwarzanie danych przy użyciu techniki komputerowej.

1.5. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca Serwis.

1.6. Fotobudka – bezobsługowe urządzenie fotograficzne, automatycznie wykonujące zdjęcia i je drukujące.

1.7. Umowa najmu – umowa, w której wynajmujący – Red Rock Sp. z o.o., zobowiązuje się oddać przedmiot najmu – Fotobudkę, do używania najemcy – zainteresowanemu Użytkownikowi, na czas oznaczony, w zamian za wynagrodzenie płacone przez najemcę.

1.8. Użytkowanie – wykonywanie czynności polegającej na wykonaniu zdjęć przy pomocy Fotobudki, w tym pozowanie do zdjęć oraz korzystanie z gadżetów.

 

 1. Postanowienia Ogólne

2.1. Właścicielem i Administratorem Serwisu www.partyking.pl jest Red Rock Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Kabaretowej 21 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 623336, NIP: 1182125468, REGON: 364717397.

2.2. Administrator za pomocą Serwisu promuje świadczone przez siebie usługi w zakresie wynajmu Fotobudek.

2.3. Wszelkie informacje zawarte na Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny.

2.4. Każdy Użytkownik korzystając z Serwisu potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem, Polityką Prywatności oraz Polityką Cookies Serwisu, zrozumiał ich treść i akceptuje ich postanowienia, a także zobowiązuje się do ich przestrzegania.

2.5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

2.6. Wszelkie znaki towarowe i handlowe, które występują na stronach Serwisu podlegają ochronie prawnej na zasadach przewidzianych w odpowiednich przepisach, w szczególności w Ustawie z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej.

2.7. Informacje uzyskane w związku z korzystaniem z Serwisu mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie do użytku osobistego.

2.8. Wykorzystanie informacji uzyskanych w związku z korzystaniem z Serwisu do celów komercyjnych, m.in. kopiowanie publikacji, zapisywanie ich na dysku, wysyłanie, emisja, transmisja lub udostępnianie osobom trzecim, może nastąpić wyłącznie po uprzednim uzyskaniu zezwolenia ze strony Administratora, w granicach określonych w zezwoleniu.

 

 1. Kontakt z Administratorem

3.1. Adres Administratora: Kabaretowa 21, 01-942 Warszawa.

3.2. Adres e-mail Administratora: biuro@partyking.pl.

3.3. Numer telefonu Administratora: +48 530-437-125

3.4. Użytkownik może porozumieć się telefonicznie z Administratorem w godzinach od 09:30 do 16:30 w dniach od poniedziałku do piątku.

 

 1. Warunki korzystania z Serwisu

4.1. Korzystanie z Serwisu możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:

 • zastosowania przeglądarek internetowych (Internet Explorer w wersji 11 lub wyższej; Mozilla Firefox w wersji 2.0 lub wyższej; Chrome w wersji 4.0 lub wyższej; Safari w wersji 8 lub wyższej) z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu oraz z możliwością zapisu plików Cookies;
 • zastosowania w pewnych przypadkach oprogramowania np. Flash, Quicktime, Acrobat Reader, programy dekompresujące, itp.;

4.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu wynikające z niespełnienia przez Użytkownika wymagań technicznych określonych w Regulaminie.

4.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem, obowiązującym prawem, ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet oraz celami utworzenia Serwisu, a w szczególności w sposób nienaruszający praw osób trzecich oraz praw i interesów Administratora.

4.4. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób niezakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez:

 • nieużywanie szkodliwego oprogramowania;
 • niepodejmowanie czynności informatycznych lub wszelkich innych mających na celu wejście w posiadanie loginów i haseł Administratora;
 • nieuzyskiwanie dostępu do panelu administracyjnego

4.5. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik korzysta z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem, a w szczególności dopuszcza się działań naruszających uregulowania opisane w pkt. 4. Regulaminu, Administrator podejmie wszelkie działania prowadzące do naprawienia przez Użytkownika poniesionej w związku z tym szkody.

4.6. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie Regulaminu, zobowiązany jest opuścić Serwis.

4.7. Administrator zastrzega sobie możliwość czasowego wyłączenia dostępu do Serwisu w celu jego przeskanowania, konserwacji lub aktualizacji.

 

 1. Prawa autorskie

5.1. Serwis, a w szczególności znaki towarowe, grafiki oraz treści zamieszczone na stronach Serwisu przez Administratora, podlegają ochronie prawnej przepisów dot. praw autorskich obowiązujących na terytorium Polski, w szczególności Ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

5.2. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych Administratora.

5.3. Zabrania się utrwalania, zwielokrotniania, rozpowszechniania, tłumaczenia, przystosowywania lub modyfikowania jakichkolwiek materiałów umieszczonych w Serwisie przez Administratora, bez jego wyraźnej zgody.

5.4. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność za naruszenie majątkowych praw autorskich przysługujących Administratorowi.

 

 1. Najem i płatność

6.1. Użytkownik może dokonać rezerwacji najmu Fotobudki drogą telefoniczną, mailową oraz za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”.

6.2. Potwierdzenie rezerwacji najmu przez Użytkownika dokonywane jest drogą elektroniczną na adres mailowy podany przez Użytkownika.

6.3. Rezerwacja dokonywana jest na podstawie wyboru oferty Użytkownika dostępnej na stronach Serwisu.

6.4. Wszelkie szczegóły najmu Fotobudki określone zostaną w Umowie najmu, zawieranej indywidualnie miedzy stronami.

 

 1. Korzystanie z Fotobudki

7.1. Użytkownik będący osobą fizyczną może korzystać z Fotobudki pod warunkiem posiadania przez osobę pełnej zdolności do czynności prawnych.

7.2. Użytkownik będący osobą prawną może korzystać z Fotobudki za pośrednictwem osoby upoważnionej do działania w jej imieniu.

7.3. Korzystając z Fotobudki należy zachować szczególną ostrożność.

7.4. Fotobudki nie należy otwierać, przesuwać, popychać, ani się o nią opierać.

7.5. Za bezpieczeństwo osób niepełnoletnich korzystających z Fotobudki odpowiadają ich opiekunowie prawni.

7.6. Za szkody wyrządzone wskutek nieprawidłowego użytkowania Fotobudki w czasie trwania wynajmu odpowiada najmujący Fototbudkę.

7.7. Użytkowanie Fotobudki oznacza zgodę na wykorzystywanie przez Red Rock Sp. z o.o. wizerunku osób z niej korzystających.

7.8. Wykorzystanie wizerunku oznacza publikacje, rozpowszechnianie, utrwalanie i powielanie zdjęć za pośrednictwem dowolnego medium, w szczególności publikacje na Serwisie oraz portalach społecznościowych powiązanych z Serwisem.

7.9. Najemca Fotobudki oświadcza, że posiada pełną świadomość wyrażenia zgód określonych w pkt 7.6. i 7.7., oraz że w przyszłości nie będzie rościł żadnych praw wobec Red Rock Sp. z o.o. z tytułu udzielenia niniejszej zgody na wykorzystywanie wizerunku osób korzystających z Fotobudki.

7.10. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku przez Red Rock Sp. z o.o. może zostać cofnięta w każdym momencie.

7.11. Cofnięcie zgody na wykorzystywanie wizerunku może nastąpić przez oświadczenie o cofnięciu zgody drogą pisemną, telefoniczną lub mailową.

 

 1. Postępowanie reklamacyjne

8.1. Reklamacje, powiadomienia, uwagi, pytania lub wszelkie inne informacje dotyczące usług świadczonych przez Administratora oraz funkcjonowania Serwisu należy składać na adres poczty elektronicznej: biuro@partyking.pl lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Serwisu w zakładce „Kontakt”.

8.1. Wiadomość powinna zawierać w swej treści: imię, nazwę firmy (opcjonalnie), adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Użytkownika, jak również dokładny opis i powód nadania wiadomości.

8.1. Odpowiedzi na nadesłaną wiadomość Administrator sporządzi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.

 

 1. Ochrona danych osobowych

9.1. Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce Prywatności znajdującej się na stronie Serwisu, pod adresem: www.partyking.pl/polityka-prywatnosci

 

 1. Odpowiedzialność Administratora

10.1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za decyzje lub działania podejmowane przez Użytkownika w związku z korzystaniem z Serwisu.

10.2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawne działania i nadużycia Użytkowników podejmowane w związku z korzystaniem z Serwisu.

10.3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za trwały albo czasowy brak możliwości świadczenia swoich usług z powodu braku prawidłowego wyświetlania lub ładowania się Serwisu.

10.4. Administrator nie gwarantuje, że Użytkownik otrzyma wszelkie interesujące go informację oraz satysfakcjonującą go ofertę usługi, oraz że dojdzie do zawarcia umowy pomiędzy Administratorem, a kontaktującym się z nim Użytkownikiem.

 

 1. Postanowienia końcowe

11.1. Regulamin sporządzono na podstawie i w granicach powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach telekomunikacyjnych oraz RODO.

11.2. Zmiana niniejszego Regulaminu może nastąpić z ważnych przyczyn, podyktowanych w szczególności względami technicznymi, prawnymi oraz zmianą zasad świadczenia Usług przez Administratora.

11.3. Administrator zamieści informację o zmianie Regulaminu na stronie Serwisu.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.

11.5. Użytkownik może uzyskać nieodpłatnie dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie: www.partyking.pl/regulamin w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

11.6. Wszelkie spory będą rozstrzygane wedle prawa polskiego.